ES Investicijos

Akcinė bendrovė „Klovainių skalda“ įgyvendina projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projekto tikslas - įmonės gamybos procesų skaitmeninimas siekiant didinti įmonės  darbo našumą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta mobili dolomito skaldos gamybos linija.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas  LT“. 
Projekto finansavimas – 259000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. gruodžio 4 d. iki 2020 m. balandžio 14  d.
 
 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Granitinė skalda“ įgyvendina projektą „Kompleksinis gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektą nuspręsta įgyvendinti, nes šiuo metu gaminamų produktų gamybos tobulinimas, diegiant technologines ekoinovacijas, yra neišvengiamas dėl vis didėjančių reikalavimų produkcijos kokybei, gamybinių procesų efektyvumo optimizavimo, darbo sąlygų gerinimo bei neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo. Todėl projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naują granito skaldos gamybos technologinę liniją ir frontalinius krautuvus (2 vnt.). Šios investicijos leis modernizuoti gamybinę-technologinę bazę didinant našumą ir mažinant sunaudojamos energijos bei kuro kiekius produkto vienetui pagaminti, taip pat prisidės prie neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai sumažinimo.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Projekto finansavimas – 850500 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
 
 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Granitas“ įgyvendina projektą „Granito skaldos ir kitų produktų gamybos modernizavimas gerinant aplinkosauginius bei veiklos efektyvumo rodiklius“. Sprendimas dėl projekto įgyvendinimo priimtas siekiant pagerinti įmonės veiklos efektyvumo rodiklius, sumažinti taršą bei gamtinių resursų sąnaudas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naują granito skaldos gamybos technologinę liniją, frontalinį krautuvą ir hidraulinį industrinį ekskavatorių. Šios investicijos leis modernizuoti gamybinę – technologinę bazę, padidins našumą, sumažins elektros energijos bei kuro kiekį produkto vienetui pagaminti. Projekto metu diegiamos technologinės ekoinovacijos prisidės prie neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai sumažinimo.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Projekto finansavimas – 908 670,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2019 m. spalio 11 d. iki 2022 m. liepos 29 d.
 
 
 

 
 

UAB „Granitas“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės įrengimas siekiant užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą įmonės gamybinėje veikloje“.

Projektas prisidės prie įmonės atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą visame Lietuvos pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Pakankamai ženklus įmonės suvartojamos elektros energijos kiekis skatina atsakingai vertinti energijos poreikį ir vartojimo pokyčius, analizuoti efektyvesnes energijos gamybos ir taupymo priemones, diegti technologijas, tausojančias aplinką ir gamtinius išteklius. 2022 metais UAB „Granitas“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę (500 kW), kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 428 807,00 Eur, iš kurių 161 774,90 Eur skirta iš  Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2023 m. liepos 13 d. iki 2025 m. sausio  31 d.